别诗骨肉缘枝叶

别诗(骨肉缘枝叶) 作者:汉无名氏 朝代:汉朝 别诗(骨肉缘枝叶)原文:

骨肉缘枝叶,结交亦相因。

四海皆兄弟,谁为行路人。

况我连枝树,与子同一身。

昔为鸳和鸯,今为参与辰。

昔者长相近,邈若胡与秦。

惟念当乖离,恩情日以新。

鹿鸣思野草,可以喻嘉宾。

我有一樽酒,欲以赠远人。

愿子留斟酌,叙此平生亲。

黄鹄一远别,千里顾徘徊。

胡马失其群,思心常依依。

何况双飞龙,羽翼临当乖。

幸有弦歌曲,可以喻中怀。

请为游子吟,泠泠一何悲。

丝竹厉清声,慷慨有余哀。

长歌正激烈,中心怆以摧。

欲展清商曲,念子不得归。

俯仰内伤心,泪下不可挥。

愿为双黄鹄,送子俱远飞。

结发为夫妻,恩爱两不疑。

欢娱在今夕,嬿婉及良时。

征夫怀往路,起视夜何其?参辰皆已没,去去从此辞。

行役在战场,相见未有期。

握手一长叹,泪为生别滋。

努力爱春华,莫忘欢乐时。

生当复来归,死当长相思。

烛烛晨明月,馥馥秋兰芳。

芬馨良夜发,随风闻我堂。

征夫怀远路,游子恋故乡。

寒冬十二月,晨起践严霜。

俯观江汉流,仰视浮云翔。

良友远别离,各在天一方。

山海隔中州,相去悠且长。

嘉会难再遇,欢乐殊未央。

愿君崇令德,随时爱景光。

别诗(骨肉缘枝叶)拼音解读:

gǔ ròu yuán zhī yè ,jié jiāo yì xiàng yīn 。

sì hǎi jiē xiōng dì ,shuí wéi háng lù rén 。

kuàng wǒ lián zhī shù ,yǔ zǐ tóng yī shēn 。

xī wéi yuān hé yāng ,jīn wéi cān yǔ chén 。

xī zhě zhǎng xiàng jìn ,miǎo ruò hú yǔ qín 。

wéi niàn dāng guāi lí ,ēn qíng rì yǐ xīn 。

lù míng sī yě cǎo ,kě yǐ yù jiā bīn 。

wǒ yǒu yī zūn jiǔ ,yù yǐ zèng yuǎn rén 。

yuàn zǐ liú zhēn zhuó ,xù cǐ píng shēng qīn 。

huáng hú yī yuǎn bié ,qiān lǐ gù pái huái 。

hú mǎ shī qí qún ,sī xīn cháng yī yī 。

hé kuàng shuāng fēi lóng ,yǔ yì lín dāng guāi 。

xìng yǒu xián gē qǔ ,kě yǐ yù zhōng huái 。

qǐng wéi yóu zǐ yín ,líng líng yī hé bēi 。

sī zhú lì qīng shēng ,kāng kǎi yǒu yú āi 。

zhǎng gē zhèng jī liè ,zhōng xīn chuàng yǐ cuī 。

yù zhǎn qīng shāng qǔ ,niàn zǐ bú dé guī 。

fǔ yǎng nèi shāng xīn ,lèi xià bú kě huī 。

yuàn wéi shuāng huáng hú ,sòng zǐ jù yuǎn fēi 。

jié fā wéi fū qī ,ēn ài liǎng bú yí 。

huān yú zài jīn xī ,yàn wǎn jí liáng shí 。

zhēng fū huái wǎng lù ,qǐ shì yè hé qí ?cān chén jiē yǐ méi ,qù qù cóng cǐ cí 。

háng yì zài zhàn chǎng ,xiàng jiàn wèi yǒu qī 。

wò shǒu yī zhǎng tàn ,lèi wéi shēng bié zī 。

nǔ lì ài chūn huá ,mò wàng huān lè shí 。

shēng dāng fù lái guī ,sǐ dāng zhǎng xiàng sī 。

zhú zhú chén míng yuè ,fù fù qiū lán fāng 。

fēn xīn liáng yè fā ,suí fēng wén wǒ táng 。

zhēng fū huái yuǎn lù ,yóu zǐ liàn gù xiāng 。

hán dōng shí èr yuè ,chén qǐ jiàn yán shuāng 。

fǔ guān jiāng hàn liú ,yǎng shì fú yún xiáng 。

liáng yǒu yuǎn bié lí ,gè zài tiān yī fāng 。

shān hǎi gé zhōng zhōu ,xiàng qù yōu qiě zhǎng 。

jiā huì nán zài yù ,huān lè shū wèi yāng 。

yuàn jun1 chóng lìng dé ,suí shí ài jǐng guāng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍 汉无名氏 汉无名氏的作品,可归入「两汉乐府」一类。其中艺术成就最高的当数《古诗十九首》。这是中国东汉文人五言诗的代表作。最早见于南朝梁萧统的《文选》。东汉后期党争激烈,杀伐不休;官僚垄断仕途,文人士子备受压抑。面对这种社会现实,中下层文人士子或为避祸,或为寻求出路,纷纷背井离乡,亲戚隔绝、闺门分离,因而也就有了「游子」的乡愁和「思妇」的闺怨。《古诗十…详情