远京乐

远京乐 作者:杨 朝代:宋代 远京乐原文:

春光至,欲访清歌妙舞重为理。

念莺轻燕怯媚容,百斛明珠须费。

算枕前盟誓。

深诚密约堪凭委。

意正美,娇眼又洒,梨花春泪。

记罗帷底。

向鸳鸯、灯畔相偎,共把前回,词语咏味。

无端浪迹萍蓬,奈区区、又催行李。

忍重看、小岸柳梳风,江梅鉴水。

待学鹣鹣翼,从他名利荣悴。

远京乐拼音解读:

chūn guāng zhì ,yù fǎng qīng gē miào wǔ zhòng wéi lǐ 。

niàn yīng qīng yàn qiè mèi róng ,bǎi hú míng zhū xū fèi 。

suàn zhěn qián méng shì 。

shēn chéng mì yuē kān píng wěi 。

yì zhèng měi ,jiāo yǎn yòu sǎ ,lí huā chūn lèi 。

jì luó wéi dǐ 。

xiàng yuān yāng 、dēng pàn xiàng wēi ,gòng bǎ qián huí ,cí yǔ yǒng wèi 。

wú duān làng jì píng péng ,nài qū qū 、yòu cuī háng lǐ 。

rěn zhòng kàn 、xiǎo àn liǔ shū fēng ,jiāng méi jiàn shuǐ 。

dài xué jiān jiān yì ,cóng tā míng lì róng cuì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍 杨 南宋乐安人。著有《和清真词》,时人合周邦彦、方千里词刻之,号三英集。作品有《瑞龙吟》、《琐窗寒》、《风流子 》、《渡江云》、《应天长 》、《荔枝香》、《还京乐》、《扫花游》、《玲珑四犯 》、《解连环》等。…详情