江深竹静两三家多事红花映白花

出自唐朝杜甫的《江畔独步寻花七绝句》
原文赏析:
江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂。 走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床。[1] 稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春。 诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人。 江深竹静两三家,多事红花映白花。 报答春光知有处,应须美酒送生涯。 东望少城花满烟,百花高楼更可怜。 谁能载酒开金盏,唤取佳人无绣筵。 黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。 桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红。 黄四娘家花满蹊,[2]千朵万朵压枝低。[3] 留连戏蝶时时舞,[4]自在娇莺恰恰啼。[5] 不是看花即索死,只恐花尽老相催。 繁枝容易纷纷落,嫩叶商量细细开。
拼音解读
jiāng shàng bèi huā nǎo bú chè ,wú chù gào sù zhī diān kuáng 。 zǒu mì nán lín ài jiǔ bàn ,jīng xún chū yǐn dú kōng chuáng 。[1] chóu huā luàn ruǐ wèi jiāng bīn ,háng bù yī wēi shí pà chūn 。 shī jiǔ shàng kān qū shǐ zài ,wèi xū liào lǐ bái tóu rén 。 jiāng shēn zhú jìng liǎng sān jiā ,duō shì hóng huā yìng bái huā 。 bào dá chūn guāng zhī yǒu chù ,yīng xū měi jiǔ sòng shēng yá 。 dōng wàng shǎo chéng huā mǎn yān ,bǎi huā gāo lóu gèng kě lián 。 shuí néng zǎi jiǔ kāi jīn zhǎn ,huàn qǔ jiā rén wú xiù yàn 。 huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng ,chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng 。 táo huā yī cù kāi wú zhǔ ,kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng 。 huáng sì niáng jiā huā mǎn qī ,[2]qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī 。[3] liú lián xì dié shí shí wǔ ,[4]zì zài jiāo yīng qià qià tí 。[5] bú shì kàn huā jí suǒ sǐ ,zhī kǒng huā jìn lǎo xiàng cuī 。 fán zhī róng yì fēn fēn luò ,nèn yè shāng liàng xì xì kāi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。